Books

by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Ravinder Kaur
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Reetika Khera (Ed.)
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Angelie Multani(ed.)
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Simona Sawhney
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Richa Kumar
by Farhana Ibrahim
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Rukumini Bhaya Nair
by Ravinder Kaur
by Pritha Chandra
by Rukmini Bhaya Nair