Books

by Angelie Multani(ed.)
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Pritha Chandra
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Rukmini Bhaya Nair
by Farhana Ibrahim
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Ravinder Kaur
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Rukumini Bhaya Nair
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Ravinder Kaur
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Simona Sawhney
by Reetika Khera (Ed.)
by Richa Kumar