Books

by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Farhana Ibrahim
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Angelie Multani(ed.)
by Ravinder Kaur
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Pritha Chandra
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Reetika Khera (Ed.)
by Richa Kumar
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Rukumini Bhaya Nair
by Rukmini Bhaya Nair
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Simona Sawhney
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Ravinder Kaur
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar