Books

by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Pritha Chandra
by Rukumini Bhaya Nair
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Ravinder Kaur
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Reetika Khera (Ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Rukmini Bhaya Nair
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Farhana Ibrahim
by Simona Sawhney
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Angelie Multani(ed.)
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Richa Kumar
by Ravinder Kaur
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar