Books

by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Pritha Chandra
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Richa Kumar
by Farhana Ibrahim
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Ravinder Kaur
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Angelie Multani(ed.)
by Reetika Khera (Ed.)
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Farhana Ibrahim and Tanuja Kothiyal (eds)
by Simona Sawhney
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Rukumini Bhaya Nair
by Rukmini Bhaya Nair
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Ravinder Kaur
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)