Books

by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Richa Kumar
by Farhana Ibrahim and Tanuja Kothiyal (eds)
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Ravinder Kaur
by Rukumini Bhaya Nair
by Pritha Chandra
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Reetika Khera (Ed.)
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Farhana Ibrahim
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Angelie Multani(ed.)
by Rukmini Bhaya Nair
by Ravinder Kaur
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Simona Sawhney