Books

by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Ravinder Kaur
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Reetika Khera (Ed.)
by Farhana Ibrahim and Tanuja Kothiyal (eds)
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Richa Kumar
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Rukmini Bhaya Nair
by Simona Sawhney
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Pritha Chandra
by Angelie Multani(ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Farhana Ibrahim
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Ravinder Kaur
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Rukumini Bhaya Nair