Books

by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Angelie Multani(ed.)
by Ravinder Kaur
by Rukmini Bhaya Nair
by Richa Kumar
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Rukumini Bhaya Nair
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Pritha Chandra
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Simona Sawhney
by Ravinder Kaur
by Reetika Khera (Ed.)
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Farhana Ibrahim
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)