Books

by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Rukumini Bhaya Nair
by Farhana Ibrahim
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Angelie Multani(ed.)
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Pritha Chandra
by Reetika Khera (Ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Ravinder Kaur
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Rukmini Bhaya Nair
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Richa Kumar
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Simona Sawhney
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Ravinder Kaur