Books

by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Reetika Khera (Ed.)
by Pritha Chandra
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Farhana Ibrahim
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Angelie Multani(ed.)
by Richa Kumar
by Simona Sawhney
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Rukmini Bhaya Nair
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Ravinder Kaur
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Rukumini Bhaya Nair
by Farhana Ibrahim and Tanuja Kothiyal (eds)
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Ravinder Kaur