Books

by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Farhana Ibrahim
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Simona Sawhney
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Pritha Chandra
by Ravinder Kaur
by Reetika Khera (Ed.)
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Ravinder Kaur
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Rukumini Bhaya Nair
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by Richa Kumar
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Angelie Multani(ed.)
by Rukmini Bhaya Nair
by Farhana Ibrahim and Tanuja Kothiyal (eds)