Books | Humanities & Social Sciences

Books

by Ravinder Kaur
by V.Upadhyay, Manoj Siwach (ed.), Abhey Singh (ed.)
by Farhana Ibrahim and Tanuja Kothiyal (eds)
by Peter Berger, Sarbeswar Sahoo
by Reetika Khera (Ed.)
by Simona Sawhney
by Vibha Arora(Ed.), N. Jayaram(Ed.)
by Kamayani Kumari (ed), Angelie Multani (ed)
by Rukmini Bhaya Nair
by Richa Kumar
by Kamlesh Singh, Mohita Junnarkar, Jasleen Kaur
by Pritha Chandra (ed.), Richa Srishti(ed.)
by Shaj Mohan, Divya Dwivedi
by Angelie Multani(ed.)
by Divya Dwivedi (ed), Henrik Skov Nielsen (ed), Richard Walsh (ed)
by D.C. Srivastava(ed.), Bijoy H. Boruah (ed.)
by Farhana Ibrahim
by Purnima Singh(ed.), Paul Bain(ed.), Chan-Hoong Leong (ed.), Girishwar Misra(ed.), Yohsuke Ohtsubo(ed.)
by Reetika Khera, Anuradha De, Meera Samson, A. K. Shiva Kumar
by Rukumini Bhaya Nair
by Divya Dwivedi, Sanil V
by Pritha Chandra
by Mary E. John, Ravinder Kaur, Rajni Palriwala, Saraswati Raju, Alpana Sagar
by Vibha Arora(ed.) and, N. Jayaram(ed.)
by Ravinder Kaur
by Editor(s):  Kamlesh Singh & Suman Sigroha